Privacyverklaring

Privacyverklaring van Sijbrand Seine mens en techniek:

1. Hoe gaan wij met gegevens van onze klanten en/of bezoekers om?

Privacy vinden wij belangrijk en respecteren wij te allen tijde. Daarom gaan wij zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die ons ter beschikking staan. Gegevens van onze klanten, bezoekers (van onze websites) en anderen zullen wij vertrouwelijk behandelen. Wij nemen daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (tot 25 mei 2018 Wet Bescherming Persoonsgegevens) in acht.

2. Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt in het kader van de overeengekomen uit te voeren werkzaamheden en/of voor het specifieke doel waarvoor u met ons contact heeft. Tenzij expliciet overeengekomen of op grond van wettelijke verplichtingen zullen persoonsgegevens nimmer met derden worden gedeeld.
Indien een contact- of reactieformulier via de website wordt gebruikt, worden de ingevulde gegevens alleen gebruikt voor de uitvoering van de gedane aanvraag of inschrijving voor een van onze opleidingen. Eveneens kunnen wij uw gegevens in de toekomst gebruiken voor de toezending van informatie. Bijvoorbeeld, door het sturen van een nieuwsbrief. Op het contact-, reactie- of inschrijfformulier kunt u ons hiervoor uw toestemming geven. Uw toestemming daarvoor kunt u op ieder door u gewenst moment intrekken.

3. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of het doel waarvoor iemand ons heeft benaderd. Indien u heeft aangegeven dat u (toekomstige) informatie van ons wenst te (blijven) ontvangen, zullen wij gegevens voor uitsluitend dát doel in ons systeem houden.

4. Wat moet u weten over het gebruik van buttons t.a.v. social media op onze website?

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Dergelijke verwijzingen vallen niet onder het beheer van Sijbrand Seine Mens en Techniek en daarom kunnen wij geen invloed uitoefenen op de effecten van deze buttons of links. In de privacyverklaring van de social media websites kunt u lezen hoe zij omgaan met (persoons) gegevens.

5. Wat doen wij met bezoek- en klikgedrag?

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze informatie kan worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee onze website. Wij proberen deze informatie zo veel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze niet aan derden tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.

6. Hoe maken wij gebruik van cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden door ons gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Over cookies, veilig internet en privacy kunt u op de website van de Consumentenbond informatie vinden.
Cookies worden via onze website ook geplaatst door Google, als “Analytics-dienst”. Dit kan worden gebruikt om te zien welk gebruik er van onze website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over het privacy beleid en specifiek het privacy beleid van Analytics kunt u vinden via Google.

7. Is deze privacyverklaring ook van toepassing op andere websites?

Via onze website kunt u ook andere websites benaderen door middel van het klikken op een link. Wij hebben geen invloed op websites van anderen en dragen geen enkele verantwoordelijkheid daarvoor. Op websites van anderen kunt u, indien aanwezig, de aldaar geldende privacyverklaring vinden. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor websites die onder het beheer van Sijbrand Seine Mens en Techniek vallen.

8. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren indien wij dit noodzakelijk achten. Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat een eventuele wijziging niet onopgemerkt blijft.

9. U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens!

Als u dat wilt, kunt u de persoonlijke informatie die wij van u hebben inzien. Wanneer deze informatie onjuist is gebleken, kunt u ons verzoeken om de gegevens aan te passen. Persoonsgegevens kunnen ook op verzoek van de betrokkene worden verwijderd. Een dergelijk verzoek zullen wij uiteraard honoreren tenzij er een op ons rustende verplichting bestaat om de persoonsgegevens te moeten bewaren. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

10. Waar kunt u terecht voor meer informatie of een klacht?

Wanneer u vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met privacy of een klacht heeft met betrekking tot privacy, kunt u contact opnemen met de directie van Sijbrand Seine Mens en Techniek.

Sijbrand Seine Mens en Techniek heeft een goede training Basis Elektro en VOP georganiseerd. Ik heb nu onder andere meer kennis van storingzoeken en veel tips gekregen. Sijbrand is heel behulpzaam en heeft veel kennis in huis. Ik geef de training een 9.

Aaldert

Sijbrand Seine heb ik ervaren als een zeer prettig en behulpzaam iemand met veel kennis. Ik heb nu iets om op terug te vallen bij storingen. Ik geef de training van Sijbrand Seine Mens en Techniek een 9.

Rio Allanda van MyLaps Haarlem

De training was goed en leerzaam, veel informatie in een korte tijd. Dankzij de training ben ik zelfstandiger in de praktijk. Ik geef de cursus een 8. Van mij hadden er meer trainingsdagen mogen zijn!

Danny Stoelinga van MyLaps Haarlem

Sijbrand is een goede leermeester. Hij leert je alles stap voor stap en daarmee is een goede basis gelegd. Daarmee sta je in de praktijk steviger in je schoenen. Ik geef de training een 10!

Wouter Kramer van Piet Brouwer

Het was erg leuk en vooral leerzaam. De training storingzoeken helpt mij om een volwaardig monteur te worden. In één woord: super.

Deelnemer van Piet Brouwer