Algemene Voorwaarden

Levering- en betalingsvoorwaarden van Sijbrand Seine mens en techniek:

Sijbrand Seine zal als een goed huisvader omgaan met de verkregen opdrachten en/of de te verlenen diensten.

Alle opdrachten worden door Sijbrand Seine uitgevoerd onder de regie van de opdrachtgever.

Voor directe en indirecte en vervolgschade is Sijbrand Seine niet aansprakelijk te stellen.

Sijbrand Seine is niet aansprakelijk te stellen voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijke uitgevoerde bewerking.

Voor andere schade dan eerder genoemd veroorzaakt door Sijbrand Seine heeft Sijbrand Seine een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

In de offerte staat beschreven welke overeengekomen opdrachten/diensten, omvang en locatie Sijbrand Seine aan de opdrachtgever levert.

Uitgebrachte offertes zijn een maand na datering geldig. De offerte worden door de opdrachtgever en Sijbrand Seine ondertekend. En is nadien van kracht.

Sijbrand Seine wordt bij voorkeur ingezet per dagdeel.

Facturering vindt plaats op wekelijkse basis. Met in achtenmening van een betalingstermijn van 30 kalender dagen.

Indien de opdrachtgever dit wenst kan een VAR verklaring overlegt worden door Sijbrand Seine.

In de opdracht is er geen sprake van werkzaamheden in loondienst. Derhalve is de opdrachtgever niet verplicht tot betaling van pensioen, ziektegeld en arbeidsongeschiktheid uitkering.

De opdrachtgever draagt de kosten van de facilitaire ondersteuning die nodig is om Sijbrand Seine zijn diensten te laten vervullen. Een en ander in onderling overleg.

Op elke overeenkomst tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of daarop voort bouwende overeenkomsten, zullen beide partijen proberen deze in eerste instantie zelf op te lossen, eventueel met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.

Lid van de Nederlandse Vereniging van HRD-Professionals in ontwikkeling en opleiden NVO2

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Zwolle onder dossier: 05055504.

Sijbrand Seine Mens en Techniek heeft een goede training Basis Elektro en VOP georganiseerd. Ik heb nu onder andere meer kennis van storingzoeken en veel tips gekregen. Sijbrand is heel behulpzaam en heeft veel kennis in huis. Ik geef de training een 9.

Aaldert

Sijbrand Seine heb ik ervaren als een zeer prettig en behulpzaam iemand met veel kennis. Ik heb nu iets om op terug te vallen bij storingen. Ik geef de training van Sijbrand Seine Mens en Techniek een 9.

Rio Allanda van MyLaps Haarlem

De training was goed en leerzaam, veel informatie in een korte tijd. Dankzij de training ben ik zelfstandiger in de praktijk. Ik geef de cursus een 8. Van mij hadden er meer trainingsdagen mogen zijn!

Danny Stoelinga van MyLaps Haarlem

Sijbrand is een goede leermeester. Hij leert je alles stap voor stap en daarmee is een goede basis gelegd. Daarmee sta je in de praktijk steviger in je schoenen. Ik geef de training een 10!

Wouter Kramer van Piet Brouwer

Het was erg leuk en vooral leerzaam. De training storingzoeken helpt mij om een volwaardig monteur te worden. In één woord: super.

Deelnemer van Piet Brouwer